Algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van VriendenvanOostenrijkseWijn.nl handelend onder de handelsnaam VvOW, gevestigd aan de Thull 23, te Schinnen. VvOW is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond met het inschrijfnummer 000033232717. (BTW nummer NL001834935B05).

1.2 Door het plaatsen van uw bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en/of betalingsvoorwaarden akkoord gaat. VvOW behoud zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in wel geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Prijzen

2.1 Alle prijzen op de website genoemd zijn in Euro’s, inclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief handeling- en verzendkosten.

2.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

2.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Levering

3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

3.2 Levering zal plaatsvinden binnen 1 tot 5 werkdagen binnen Nederland. Tenzij op de website anders is aangegeven. Indien de levertijd van 5 werkdagen niet zal worden gehaald, zal de klant een e-mail van VvOW ontvangen waarin de juiste levertijd wordt vermeld. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met VvOW te ontbinden, door dit schriftelijk (brief of e-mail) aan VvOW te melden.

3.3 Alle op de website genoemde termijn zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3.4 Eventueel reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen nadat VvOW het in voorgaande artikel (artikel 2.2) genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant terugstorten.

3.5 Nadat de klant het door hem/haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen (5) werkdagen na ontvangst van het artikel, de onderliggende overeenkomst met VvOW te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

3.6 Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 3.5 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via aangetekende brief of e-mail) aan VvOW te melden. De klant dient het artikel in de juiste en ongeschonden verpakking, na overleg met VvOW, terug te sturen naar een door VvOW vastgesteld adres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

3.7 Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met VvOW ingevolge artikel 3.5 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal VvOW deze betalingen binnen (14) werkdagen nadat VvOW het door de klant geretourneerde artikel heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. De verzendkosten die VvOW heeft gemaakt om het artikel aan de klant toe te zenden zullen in mindering worden gebracht. De klant ontvangt dus de gedane betaling retour minus de verzendkosten.

3.8 VvOW behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van VvOW of de leverancier van het artikel) is beschadigd.

3.9 Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van VvOW schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komen, zal VvOW de klant hiervan schriftelijk (brief of e-mail) in kennis stellen. VvOW heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Privacy

4.1 Indien u een bestelling plaats bij VvOW, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van VvOW. Wij houden ons aan de Wet Persoonsregistraties en zullen uw gegevens niet verstrekken aan derden.

4.2 VvOW respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Overeenkomst

5.1 Een overeenkomst tussen VvOW en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door VvOW op haalbaarheid is beoordeeld.

5.2 VvOW behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Afbeeldingen en specificaties

6.1 Alle afbeeldingen; Foto’s, tekeningen, etc. en specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etc. op de website van VvOW gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Overmacht

7.1 VvOW is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht

7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmogelijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van VvOW alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

7.3 VvOW behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is VvOW gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen

Klachten

8.1 Alle klachten in verband met levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door VvOW serieus in behandeling worden genomen.

8.2 De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij VvOW (via aangetekende brief).

8.3 VvOW zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen. VvOW zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

Communicatie

9.1 VvOW is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en VvOW, dan wel tussen VvOW en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en VvOW.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten.

10.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door VvOW geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

10.2 VvOW garandeert dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door VvOW geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derden.

Diversen

11.1 Indien de klant aan VvOW schriftelijk opgave doet van een adres, is VvOW gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant VvOW een nieuw adres heeft doorgegeven.

11.2 VvOW is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

Toepasselijke recht en geschillenregeling.

12.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van VvOW is het Nederlandse recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.